Sangkoret Midnattsol
Asker & Bærum
                  Historikk

Sangkoret Midnattsol ble startet 25. september 1973 som en del av Nord­norges­laget for Asker og Bærum.

Forslaget om å starte et blandet kor kom fra Wilfred Sæther på et styremøte så tidlig som 4. april -73. Styret stilte seg positivt til forslaget. Saken ble framlagt på medlemsmøtet 4. mai -73.
I referatet fra dette møtet, hvor 30 medlemmer var tilstede, kan en lese følgende: ”Lederen av møtet orienterte kort om styrets ønske om å danne et blandet kor og overlot ordet til Sæther som hadde undersøkt hva dirigent ville koste. Anslagsvis ville kostnadene i første omgang bli ca 3-4000 kroner i året. Det var for få medlemmer tilstede til å få en indikasjon på hvor mange som var interessert, men 10 av de tilstedeværende var positiv til tanken om aktivt medlemsskap i et kor.
Alle tilstede­værende mente tanken var god. Forslag om å sende ut forespørsel til samtlige medlemmer ble bestemt gjort til høsten.


Saken om sangkoret er ikke nevnt i referatene før Sæther tok dette opp igjen på styremøtet 24. september -73. Sitat fra sak 3: ”Det utspant seg en lang diskusjon om korets drift og økonomi. Lagets årlige inntekter var for små til å bære korets minimums­utgifter. Det var derfor nødvendig å få klarlagt hvordan økonomien skulle sikres. Det ble framsatt forslag om at koret skulle konstituere seg selv, og velge en leder. Styret bestemte å bevilge kr 400,- fra lagets kasse for korets drift fram til årsmøtet.

Hvordan koret ble konstituert og fikk navnet Midnattsol er ikke beskrevet i referatene, men i første beretning fra Midnattsol til Nord-Norgeslaget kommer det fram at koret har eget styre og startet sin første øvelse 25. september -73. Wilfred Sæther hadde skrevet under som formann og Asbjørg Schultz som sekretær. Regnskapet var levert av Ruth Jacobsen og underskrevet som kasserer. I beretningen kom det også fram at dirigenten het Assen Guroff, og at koret hadde sin debut på julebordet den 8. desember -73.

De to første årene var koret underlagt Nord-Norgeslaget, og det var laget som la føringer for korets regler og drift. Eksempler på dette:
Årsmøtet 10/11-73 ”Siden koret var en del av ”moderlaget” ble det en lang og voldsom diskusjon om korets økonomiske drift”. Videre står det bla:
”Følgende forslag ble vedtatt. Koret får en delvis støtte til driften.
Det bevilges kr 1.500,- + kr 5,-(20%) av medlems­kontingenten øremerkes til sangkoret pr. år”.
Styremøte 23/1-74 ”Da koret er en del av laget, ble det bestemt at koret skulle gi to aktivitets­rapporter til styret i laget, en til styremøtet i mai og en til styremøtet før årsmøtet”.
Styremøte 14/3-74 ”Man ble enig om ikke å ta inn i koret sangere som ikke er medlemmer i laget”.

Nøyaktig dato for korets utmelding fra Nord-Norgeslaget er ikke beskrevet, men fra årsbe­retningen 1975 kan en lese at sangkoret hadde sitt første årsmøte 14. juni -75. Nord-Norgeslagets årsmøte 8. november -75 erklærte koret som selv­stendig med eget styre og eget årsmøte.
Koret teller i dag ca 35 aktive medlemmer.

Vi hadde frem til 2006 øvings­lokale i Asker. Senere flyttet vi til Statens Senter for Epilepsi, SSE, i Sandvika. Vi øver nå hver torsdag fra kl. 1900 til 2115.

En stor takk til Else Strand for hennes undersøkelser i korets og lagets annaler og arkiv.
Skrevet av Atle Feldt, først publisert 24. feb. 2006.